Sếp có luôn đúng?

Bạn có 2 lựa chọn:
1: Sếp thì luôn luôn đúng.
2: Nếu bạn nghĩ Sếp không đúng, xem điều 1.Sau khi xem bức tranh, hãy cho tôi biết bạn nghĩ sao về lựa chọn 1.

Cao Trong Hien

0 Responses to "Sếp có luôn đúng?"

Đăng nhận xét