Send mail dùng SMTP

class MailAuthenticator.java
import javax.mail.Authenticator;
import javax.mail.PasswordAuthentication;

/**
*
* @author tronghiencao
*/
public class MailAuthenticator extends Authenticator {

private final String user;

private final String password;

public MailAuthenticator(String user, String password) {
this.user = user;
this.password = password;
}
protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {
return new PasswordAuthentication(this.user, this.password);
}
}

class SendMailExample.java
import java.util.Date;
import java.util.Properties;
import javax.mail.Message;
import javax.mail.Session;
import javax.mail.Transport;
import javax.mail.internet.InternetAddress;
import javax.mail.internet.MimeMessage;

/**
*
* @author tronghiencao
*/
public class SendMailExample {
public void sendMail(String smtpHost,String username,
String password,String senderAddress,
String recipientsAddress,String subject,String text ) {
MailAuthenticator auth = new MailAuthenticator(username, password);
Properties properties = new Properties();

properties.put("mail.smtp.host", smtpHost);
properties.put("mail.smtp.auth", "true");
properties.put("mail.smtp.port", "25");
properties.put("mail.smtp.starttls.enable", "true");//fix error: 530 5.7.0 Must issue a STARTTLS command first
Session session = Session.getDefaultInstance(properties, auth);
try {
Message msg = new MimeMessage(session);
msg.setFrom(new InternetAddress(senderAddress));
msg.setRecipients(Message.RecipientType.TO,
InternetAddress.parse(recipientsAddress, false));
msg.setSubject(subject);
msg.setText(text);
msg.setHeader("Test", "Test");
msg.setSentDate(new Date( ));
Transport.send(msg);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace( );
}
}

public static void main(String[] args) {
String username = "nick";//nick no @yahoo.com or @gmail.com
String password = "password";//password
String senderAddress ="tronghiencao@gmail.com";//someone@web.com
String recipientsAddress = "caotronghien@yahoo.com"; //somereceiver@yahoo.de
String subject = "Test";
String text = "text";
String smtpHost = "smtp.gmail.com";
new SendMailExample().sendMail(smtpHost, username, password, senderAddress, recipientsAddress, subject, text);
}
}

Cao Trong Hien

2 Responses to "Send mail dùng SMTP"

CNC said :
11:29 11 tháng 10, 2008
rất cảm ơn bài viết của bạn, nó giúp ích cho tôi rất nhiều
dunghoang87 said :
17:38 27 tháng 9, 2009
anh cho em ít tài liêu về JavaMail được không? Em đang tìm hiểu về cái này nên rất cần tài liệu! Nếu không anh có thể cho em nickname yahoo của anh được không? em có 1 vài điều thắc mắc muốn hỏi anh!!!!! Cảm ơn anh về bài viết này

Đăng nhận xét