Ý tưởng của Mocking

Đối với những người chưa từng dùng unit testing, ý tưởng của mock objects có thể gây khó hiểu. Tôi cũng có một bài viết về mock object, nhưng về cơ bản thì cũng khá lan man. Trong bài viết này, tôi sẽ nói về mục đích cơ bản của mocking. Mock object là gì? Nó dùng để làm gì? Vì sao ta không thể mock cho object XYZ? Trả lời những câu hỏi này sẽ lý giải một cách dể hiểu về mock objects.

Code không chỉ chứa bản thân


Khi học lập trình, các objects mà ta tạo ra chỉ chứa những gì là của nó. Thường thì các helloworld không có sự phụ thuộc vào bên ngoài (trừ System.out nhé). Tuy nhiên, trên thực tế, phần mềm là có lệ thuộc. Tôi viết một action classes phải phụ thuộc vào services, services phụ thuộc vào data access objects (DAOs) và những cái khác nữa.
Ý tưởng của unit testing là để test code ta viết mà không có phụ thuộc. Là một bước để chắc rằng code bạn viết đúng mà không tính đến các phụ thuộc. Giả thiết rằng code tôi viết là đúng như thiết kế và các phụ thuộc cũng vậy, vì vậy khi tích hợp sẽ làm việc tốt theo thiết kế. Lấy ví dụ một đoạn code sau:


import java.util.ArrayList;

public class Counter {
public Counter() {
}

public int count(ArrayList items) {
int results = 0;

for(Object curItem : items) {
results ++;
}

return results;
}
}

Là một ví dụ quá đơn giản, nhưng nó có thể minh họa cho điều này. Nếu bạn muốn test phương thức count, bạn sẽ viết một test để minh chứng cho phương thức count làm việc. Bạn sẽ không phải test ArrayList vì chúng ta đều thừa nhận rằng nó đã được test và làm việc đúng. Bạn chỉ cần test cách bạn dùng ArrayList.
Hãy nhìn vào một đoạn code phức tạp hơn một chút, nó là một đoạn của một ứng dụng trong thực tế:

public class MichaelsAction extends ActionSupport {

private LookupService service;

private String key;

public void setKey(String curKey) {
key = curKey;
}

public String getKey() {
return key;
}

public void setService(LookupService curService) {
service = curService;
}

public String doLookup() {

if(StringUtils.isBlank(key)) {
return FAILURE;
}

List results = service.lookupByKey(key);

if(results.size() > 0) {
return SUCCESS;
}

return FAILURE;
}
}

Nếu ta muốn test phương thức doLookup, ta chỉ cấn viết test cho nó mà không cần viết cho phương thức lookupByKey. Nhưng làm sao test doLookup mà không cần chạy lookupByKey?

Dùng Mock Objects


Mock objects dùng khi ta muốn tạo một object và đặt nó tại vị trí của object thực. Nó chắc chắn sẽ chứa phương thức sẽ được gọi với các tham số và cách ứng xử nhất định, nó sẽ trả về kết quả được mong chờ. Dùng đoạn code trên như một ví dụ, giả sử rằng khi tôi gọi và gởi khóa 1234 đến service.lookupByKey được gọi, tôi sẽ có một List được trả về với 4 giá trị. Khi đó, mock object của ta mong chờ rằng khi lookupByKey sẽ được gọi với tham số "1234", nó sẽ trả về một List với 4 objects trong đó.

Mock Objects làm việc thế nào?


Có nhiều mocking frameworks khác nhau trong Java. Tôi sẽ không nó cụ thể về chúng ở đây. Tuy nhiên, tôi sẽ nói về cách nó làm việc và ý tưởng thiết kế mà bạn cần quan tâm khi hiện thực nó.
Về cơ bản thì có hai kiểu của mock object frameworks, một được hiện thực thông qua proxy (bạn có thể hiểu nó như một class ủy nhiệm) và một qua class remapping (map phụ thuộc trực tiếp trong file .class ).
Ta xét cách đầu tiên và là cách được dùng nhiều trong thực tế, proxy.
Một proxy object là một object được dùng thay thế cho object thực. Trong trường hợp của mock objects, một proxy object được dùng để mô phỏng object thực mà code của bạn phụ thuộc vào. Tạo một proxy object với mocking framework, và tiêm nó vào trong object dùng setter. Đây là một điểm cần có trong mocking dùng proxy objects, bạn cần cho phép (public) set phụ thuộc. Nói cách khác, khi bạn tạo một sự phụ thuộc bằng cách gọi new MyObject() thì sẽ không còn chổ cho mocking với một proxy object. Đó cũng là lý do Dependency Injection frameworks như Spring ra đời. Nó cho phép tiêm proxy objects mà không cần phải thay đổi code.
Kiểu thứ hai của mocking là remap file class trong class loader. Tôi chỉ biết duy nhất có jmockit làm việt theo cách này. Nó khai thác một khái niệm mới (có trong JDK 1.5) và được cung cấp trong java.lang.Insturment. Nó sẽ tương tác trực tiếp với class loader để remap sự phụ thuộc đến class file mà nó sẽ load. Giả sử bạn có class MyDependency với tên tương ứng .class là MyDependency.class và tôi muốn viết một mock cho nó dùng MyMock để thay thế cho một object được khai báo sẳn. Bằng cách dùng mock objects, bạn sẽ trực tiếp remap trong classloader với phụ thuộc từ MyDependency đến MyMock.class. Sau đó, mock objects có thể được tạo bằng cách gọi new. Dù cho phương pháp này mạnh hơn là dùng proxy object, nhưng nó khó hiểu và có thê gây bối rối, bạn cần có một kiến thức tốt về classloaders nếu muốn dùng hết các tính năng trong nó.

Kết luận


Mock objects có một giá trị lớn trong testing. Cho bạn khả năng test những gì bạn viết mà không liên quan đến sự phụ thuộc.

Nguồn: http://www.michaelminella.com/testing/the-concept-of-mocking.html

Cao Trong Hien

,

3 Responses to "Ý tưởng của Mocking"

langthang said :
08:51 5 tháng 9, 2008
Mình đang gặp khó khăn về testing trong môi trường spring và phân tán, bạn có thể viết một bài chi tiết để giải quyết vấn đề này không.
Nhiều file config trong Spring.
Vấn đề với web scope (request, session,..)
Truy cập vào một connection database thông qua JNDI.
عسل said :
12:21 31 tháng 12, 2008
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
10:15 16 tháng 10, 2011
xin liên kết
tiêu đề:luubuttuoixanh.com
link :www.luubuttuoixanh.com
logo :http://i1238.photobucket.com/albums/ff498/taphanghai/choidiem.gif

chỉnh lại kích thước cho hợp lí

Đăng nhận xét