Netbeans: Xắp xếp và phân trang trong EJB

trong bài này tôi dùng Netbeans Visual Web Pack, và database TRAVEL. Trong bài này có 2 phần 1) Enterprise application dùng Ejb. 2) Web application hiển thị dữ liệu.

 1. Tạo EJB modul

  tạo ejb project:

 • new project

 • Enterprise / Ejb modul

 • next

 • project name : TravelEjb

 • Server Sun, Java EE Version J2EE 5

 • Finish

Tạo entity class:

 • new file and folder

 • Persistent/ Entity Class from database

 • Create datasource

 • add datasource

 • chọn bảng PERSON

 • next

 • tạo persistent Unit

 • Create

 • Finish

Tạo stateless sessionbean

 • new Session Bean

 • EJB Name: Person, package: com.travel.servise

 • Ta sẽ tạo cả Remote và Local

 • Ta cần thêm 2 thư viện: ToplinkEssentials(có sẵn trong netbeans), Dataprovider.jar(netbeans-home/rave2.0/modules/ext)

 • Trong class PersonBean.java, chuột phải chọn Add Business Method. Ta cần 2 phương thức getPersons(), getcount()

 • Code như sau

public List getPersons(int startPosition, int maxResult, SortCriteria[] sc) {

String query = "select object(o) from Person as o";

if(sc != null){

query = query + " " + "order by " + " " + "o."+sc[0].getCriteriaKey();

if(!sc[0].isAscending()){

query = query + " desc";

}

}

Query q = em.createQuery(query);

q.setMaxResults(maxResult);

q.setFirstResult(startPosition);

return q.getResultList();

}

/* Count */

public int getCount() {

Query q = em.createQuery("select count(o) from Person as o ");

Long count = (Long)q.getSingleResult();

if(count != null){

return count.intValue();

}

return 0;

}


Build

 1. Tạo Web modul

  ta sẽ tạo một visual web application:

 • new project

 • Web/ Visual Web Application

 • Next

 • Project name: TravelWeb

Thêm lib TravelEjb vô TravelWeb

Tạo DataProvider:

 • Tạo class PersonDP

 • Chuột phải lên code chọn Enterprise Resource / call Enterprise Bean

 • Chọn bean Person

 • Thêm vào các phương thức sau: refreshDP(), getRowCount(), next(), previous()

 • Thêm vào 2 thuộc tính: startPosition and maxresults

 • Như sau:

  public class PersonDP extends ObjectListDataProvider{

  /* controls page size*/

  private int maxresults =5;

  /* starting row*/

  private int startPosition;

  /** Creates a new instance of PersonDP */

  public PersonDP() {

  /* needed by netbeans editor */

  setObjectType(Person.class);

  }

  /* fetch a fresh list of persons from ejb layer*/

  public void refreshDP(){

  clearObjectList();

  setList(lookupPersonBean().getPersons(getStartPosition(),getMaxresults(),null));

  }

  /* Fetch sorted list of persons from ejb layer*/

  public void refreshDP(SortCriteria[] sc){

  clearObjectList();

  setList(lookupPersonBean().getPersons(getStartPosition(),getMaxresults(),sc));

  }

  /* find count */

  public int getRowCount() throws DataProviderException {

  if(Beans.isDesignTime()){

  return 5;

  }

  return lookupPersonBean().getCount();}

  public int getMaxresults() {

  return maxresults;

  }

  public void setMaxresults(int maxresults) {

  this.maxresults = maxresults;}

  public int getStartPosition() {

  return startPosition;

  }

  public void setStartPosition(int startPosition) {

  this.startPosition = startPosition;

  refreshDP();

  }

  public void setLastPosition() {

  startPosition = (lookupPersonBean().getCount()/maxresults) * maxresults;

  refreshDP();

  }

  /*move to next page*/

  public void next(){

  if(startPosition + maxresults <= lookupPersonBean().getCount()){

  startPosition = startPosition + maxresults;

  }

  refreshDP();

  }

  public void previous(){

  if(startPosition <>

  startPosition = startPosition - maxresults;

  }

  if (startPosition <>

  startPosition =0;

  }

  refreshDP();

  }

  /* Helper for calling ejb service . Created by netbeans*/

  private PersonLocal lookupPersonBean() {

  try {

  Context c = new InitialContext();

  return (PersonLocal) c.lookup("java:comp/env/ejb/PersonBean");

  } catch(NamingException ne) {

  Logger.getLogger(getClass().getName()).log(Level.SEVERE,"exception caught" ,ne);

  throw new RuntimeException(ne);

  }

  }

  }

Ta sẽ thự hiện phần view như sau:

 • Mở page1.jsp

 • Kéo Table trong Palette\Basic

 • Thêm vào SessionBean1 thuộc tính persondp kiểu PersonDP(khởi tạo luôn)

 • Build TravelWeb và TravelEjb

 • Restart netbeans

 • Mở Page1

 • Chuột phải lên table chọn table layout

 • Get Data Form chọn persondp

 • Trong tab Option chọn Show Clear Sort Button


Tạo EJBTableSorter.java

 • Tạo class EjbTableSorter.java

 • tạo trường ejbTableSorter trong SessionBean1(khởi tạo luôn)

  public class EjbTableSorter implements TableDataSorter , Serializable {

  /** Creates a new instance of EjbTableSorter */

  public EjbTableSorter() {

  }

  protected SortCriteria sortCriteria[];

  protected Locale sortLocale;

  /** Creates a new instance of EjbSorter */

  public EjbTableSorter(SortCriteria sortCriteria[], Locale sortLocale) {

  this.sortCriteria = sortCriteria;

  this.sortLocale = sortLocale;

  }

  public void setSortCriteria(SortCriteria[] sortCriteria) {

  this.sortCriteria = sortCriteria;

  }

  public SortCriteria[] getSortCriteria() {

  return sortCriteria;

  }

  public void setSortLocale(Locale locale) {

  this.sortLocale= locale;

  }

  public Locale getSortLocale() {

  return this.sortLocale;

  }

  /* returns sorted list of keys. Gets frersh sorted list of objects from ejb layer*/

  public RowKey[] sort(TableDataProvider provider, RowKey[] rows) throws DataProviderException {

  if(!Beans.isDesignTime()){

  PersonDP persondp = (PersonDP)provider;

  persondp.refreshDP(sortCriteria);

  System.err.println(" Executed sort EjbSorter.java");

  return persondp.getRowKeys(rows.length,null);

  }

  return provider.getRowKeys(rows.length,null);

  }

  }

Kết nối xắp xếp với trang

 • Mở page1 lên

 • Trong phần Layout chọn TableRowGroup1, chuột phải chọn Property Bindings

 • Chọn All radio

 • Trong khung bên trái chọn TableDataSorter

 • Trong khung bên phải chọn SessionBean1 \ ejbSorter

 • Close

Tạo button cho phân trang

 • Mở page1

 • Kéo GroupPanel vào page

 • Kéo 4 button như bên

 • Double vào button để đến phương thức hiện thực action cho button. Ta thêm lần lượt các phương thức sau vào từng button:

  <<: getSessionBean1().getPersondp().setStartPosition(0);

  < : getSessionBean1().getPersondp().previous();

  > : getSessionBean1().getPersondp().next();

  >>: getSessionBean1().getPersondp().setLastPosition();

 • Deloy Travel Ejb

 • Run Travel Web.

Cao Trong Hien

1 Response to "Netbeans: Xắp xếp và phân trang trong EJB"

Nặc danh said :
21:25 4 tháng 5, 2009
neu co hinh anh nua thi cang tot de nhin va truc quan hon

Đăng nhận xét